Staat van inkomsten anno 1627

Archief kapel Handel, AKDOG inv nr 1466 en AG 54 inv nr 9
Transcriptie Jan Timmers

Staat van inkomsten anno 1627

Register der capelle van Haendel inhoudende de renthen ende incompsten der selver Capelle Lichtmisse off festo purificationis B. Virginis verschijnende anno 1627 den 1 martii niew gecopieert

Claes Portmans, nae hem Peter Hogarts, daernae die weduwe Jenneken Peter Hogarts daernae Lenart Gielis van Strijbosch, nae hem sijn dochter Lijsken Jan Mickarts weduwe, nu haer kynderen Andries cum suis                        1 malder rogge

Aerdt Gielis goet geleghen aen die Boekelsche lantweer, gilt Jan Eijnskens op Boekel, daert nae Herman Dircx op Boekel, nae hem die weduwe Lijsken Genen, daernae Peter Lijsken Genen soen, nu Ariaen Peter Genen swager                        ii mud rogge

Henrick Willems vuijt sijn erve dat onder Strijbosch ligt, gilt nu Joffrouw van Espdonc, daernae gilt Joest Versantfoort alias Jenniskens. Anno 1481. Hebbent aengenomen te gelden Peter Joosten ende Thomas Joosten kijnderen Joest Versantfort    1 malder rogge

Waervan Jan Peter Joestensoen  gilt              vier vaten roggen, nu Goert Dirck Maes Thijs anno 1626 proprietarius doer coop geworden,

De andere twe vaten roggen van t voerscreven malder gilt Thomas Joesten, nu Cornelis Henricx sijn swager                 ii vaten

Jan Joesten goet in die Hage beneven der heeren bempt, gilt Henrick Geben, daer nae Ariaen vander Aa, ende anno 1564 hevet Jan Wouters gecocht, daer nae Ansem vanden Weijbosch, nu Frans Lamberts Schoenmaker               i malder roggen

Jan van helmont, daer nae Everardt van Strijbosch, voorts op sijn dochter Hilleken, daer nae hevet Jan Loenis in erfcoop gecregen, nu Jan Joris                   1 malder rogge

Andries Slaets vijf vaten rogge vuijt eenen acker die Aert van Plees Onser L. Vrouwen van Haendel gegeven heeft, daer nae Henrick Cuenen alias Hillen, daer nae geerf deelt die kijnderen, nu gilt het Henrick Erdens            vijf vaten rogge

Hinc litteren scabinalis sunt daten 1481 die 16 junij in protocollen de Gemert van eenen acker comende der capelle toe geleghen aen die Vondervoort et tenetur deservitor vigilias legere dominica post S. Antonii Abbatis.

Weltgen Emmen van een testament dat Berholt van Heusden gemaeckt heeft anno 1484 20 dec daer nae Peter de Cremer, nae hem Heijntgen de Cremer, daer nae Dirck van Bakel, nu Thonis Dircxs inden Mortel                 4 vaten roggen

Dirck Verheyen, daer nae sijn kynderen, vercocht Lambert Noyen, Jannen van Helmont die Screynmaker. Waer van brieven sijn in mr jans secretarius handen de dato 1560 27 januarij, dat die selvige gegoet sijn in huijs ende hoff daer hij Jan voorsz in woent in de Panthelaer. Nu Peter Lemmens                       ii vaten rogge

Hier van is eenen Bosch brieff de dato 1468 niet los of redusibel, liggende bij de H Geestmeesters binnen Gemert

Everart van Haendel, nae hem Dirck Schut, daer nae Jan Schuts, voerts sijn kynderen, nae die Gielis Nelis Dirckx, daer nae Hogart Joesten, die selve vercocht het onderpandt metten last van het malder roggen Dries Bruestiens, die welcke ierst schuldigh werdt te Lichtmis 1581. Nae hem anno 81 te Pinxten aengeveert Aert Willems van Boort, anno 1583 te Pinxten aengeveert Henrick Jans van Boort ende is noch gebruycker 1 malder rogge

Jan Peter Carlis, daer nae sijn kynderen, voerts heeft het gecocht Aert Henrick Mickarts, daer nae Peter Joesten, nu Anna Peter Joesten weduwe                  ii vaten rogge

Laureyns Ceelkens, daernae Pauwels Teuwens, Wouter Paulus soen, voerts Dirck van Hout ende henrick jans van Houtem losbaer per 1 petros singulos octodecim stuferos         ii vaten rogge

Dit is gelost doer de voerschreven personen bij Hr Aert Thomas ende syn gemaect op 25 bb  .gulden de welcke anno 1626 heeft aengenomen te gelden jaerlycx voer 15 st Jacob opten Hoeck.

Die kynderen vander Rennen, daer nae Joest Maessen met Peter Ansem Kuenen Weren? Ende Peterken die suster, nu Thijs Peter Cnuyts op Middelschot                      i vat rogge

Faes Mauwers, nae hem sijn kynderen vuyt huijs ende hoff gelegen in die Deelstraet, die welcke vercocht hebben Ariaen Reynen, daer nae Ariaens kynderen ende Claes Ariaens soen heeft dat vercocht syne susteren anno 1567 den 23 july opten last vanden mud roggen te gelden jaerlycx aende Capelle van Haendel, daer nae Jan van Doerne kynderen, nu den jongen Jan Welten                      i mud rogge

Een ackerken lants groot ontrent xxviiii roy aen die Tum geleghen schietende d’een eynt op des commandeurs va Gemert lant, het ander eynt op Dirck Queens lant, heeft nu in pachtinge Goessen Dircx aende molen jaerlycx voer               iii gulden

Een beempken gelegen inde Campen het een eynt schietende op die Hooge Aerlense bempt ende meer andere groot ontrent 36 royen, heeft nu Vreyns van Berlo inde Deelstraet.