Staat van inkomsten anno 1585

Archief kapel Handel, AKDOG inv nr 1465 en AG 54 inv nr 8
Transcriptie Jan Timmers

Staat van inkomsten anno 1585

Register Capella de Haendelt

Anno 1585 gescreven vuijt Hr Jan Dircx quondam rectoris huius capellae registre dur mij Hr Albert Strijbosch D.O.P. inden .. van Hr Willem …. modo  …. deser Capellen

Haendelt

Claes Portmans           i malder roggen

Nae hem Peter Hogarts, daernae die weduwe Jenneken Peter Hogarts, al nu Lenert Gielis van Strijbosch zoen

Betaelt van den jaer: lxi t/m lxxxii (1561 t/m 1582)

Henrick Willems vuijt zijne erff dat onder Strijbosch ligt gilt nu joffrou van Espdonck al nu gilt vort Joost Versantfort alias Jenniskens               i malder rogge

Anno lxxxi hebben aengenomen te gelden Peter, Joesten ende Thomas zijn broder kinderen Joost Versantfort

lxi t/m lxxxiiii (1561 t/m 1584)

Jan Joosten goet inde Hage beneden der Heeren beemt      i malder rogge

Gilt Henrick Geben, daernae Arian vander Aa ende anno lxiiii hevet Jan Wouters gecoft, al nu Ansem vanden Weijbosch als proprietaris

lxi t/m lxxxiiii (1561 t/m 1584)

Jan van Helmont daernae Everart van Strijbosch, vorts op zijn dochter Heylken, daernae hevet Jan Lonis in erfkoip gecregen         i malder rogge

Al nu Mariken Davids dochter Jans Lonis

lxi t/m lxxxi (1561 t/m 1581)

Andries Schlaets gilt vijf vaet rogge vuyt eenen acker die Art van Plees onser liever vrouwen van Haendelt gegeven heeft, al nu Henrick Coenen alias Hiellen, al nu geerss deilt die kinderen ende gilt Henrick Fedens?

Huic leteren scabinalis sunt date anno 1481 den 16 junij in protocollen de Gemert van eenen acker comen der cappellen so.. gelegen aen die Vonderfort. Et … deservitor vigilias legae .. ante B. Anthonii confessoris.

lxi t/m lxxxi (1561 t/m 1581)

Weltgen Emmen van eenen testament dat Bertolt Huesden gemaect heeft            vier vaet rogge

Daernae Peter die Cremer, al nu Heijntgen die Cremer in den Mortel

lxi t/m lxxviii (1561 t/m 1578)

Dyrck Verheijen daernae zijn kinderen vercoft Lambert Noijen, Jan van Helmont die schrijnenmaecker                        ii vat rogge

lxi t/m lxxx (1561 t/m 1580)

vest Jan van Helmont 9 pn ende die costen van rechten

Everart van Haendelt             een malder rogge

Al nu Dirck Schut, daernae Jan Schuts, voerts op zijn kinderen, al nu Gielis Nelis Dircx darna Hogart Joosten, die selve vercoft het onderpant met den last van i malder rogge Dries Bruijstens, die welck erst schuldich wort te lichtmis anno lxxxi al nu anno lxxxi te pinxten aengevert Henrick Jans van Boort ende den irsten pacht sal op hem vervallen anno lxxxiiii te betalen.

Hiervan is eenen besten baref liggende bij den Heilich Geystmeesters brieven van Gemert van dato 1468, niet los.

lxi t/m lxxxiiii (1561 t/m 1584)

Jan Peter Carlis, al nu zijne kinderen             twe vat rogge

Vorts gecoft heeft Art Henrick Mickerts

lxi t/m lxxxiii (1561 t/m 1583)

Laurens Ceelkens dat Thonis Ceelkens plach te tuelen aen die heij bij die hoeve te Wau, aen den brugberch vuijt huijs ende hoff, daernae Paulus Teuwens, al nu Wouter zijn zoen      ii vat rogge

lxi t/m lxxxi (1561 t/m 1581)

..ijs ..uden vander Tomme      i vat rogge

Waervan Ansem Goossens gilt          ½ vat rogge

lxi t/m lxxx (1561 t/m 1580)

Alnoch vander vat roggen die kinderen vanden Rennen een half vat dat nu gilt Peter Ansems alias Cunen met zijn suster Peterken.

Darvan Peterken Ansems Verrennen off die weduwe Peter Cnuyts gilt eenen halven cop rogge betaelt

Betaelt lxi t/m lxxvi (1561 t/m 1576)

Ende Peter Ansems alias Cunen anderhalven cop

lxi t/m lxxiii (1561 t/m 1573)

Faes Mauwats            i malder rogge

Daernae zijne kinderen vuyt huys hoff gelegen in die Deele, die welke vercoft hebben Arien Reijnen, al nu Ariens kinderen, ende Claes Amans zoon heeft vercoft zijne susteren anno 1567 den 23 julij op ten last vant mud rog te gelden jaerlix der capellen van Haendelt.

lxi t/m lxxxiiii (1561 t/m 1584)

affgerekent met Jan Dircx van Dursen ende zijn huijsvrou van het mud rogge jaerlix blijft mij drij mud rogge ende dan mede gerekent den pacht die verschijnen sal anno 84. Actum anno 1584 xi jan. Hierop ontfangen iiij mauwer eijden, noch j mauwer eijden, noch een mauwer eijden, noch een half, noch j mauwer eijden. (eijden=eieren?)

Alnoch een stuxken lants aen die Tum scietende den eijndt op des commendeurs van Gemert lant, het ander eeijndt op Dirck Quens lant.

lxi t/m lxxxiii (1561 t/m 1583)

Noch een bemtgen gelegen in die Campen het een eijnt scietende op die Hogenarlenzen beemt met meer anderen.

lxi t/m lxxxiii (1561 t/m 1583)