Staten van inkomsten van de kapel van Handel, 1543-1561

Archief kapel Handel, AKDOG inv nr 1464 en AG 54 inv nr 7
Transcriptie Jan Timmers

Staat van inkomsten 1543-1561

f1

Dit zijn die renten van der Capellen tot Handel die heer Jasper Moers rectoer der capellen voerscreven mij heer Henrick van Nuwenhuysen deservituer der sellever capelle overgegheven heeft te bedriven van de jaeren ons heeren dusent vyfhondert ende drie ende vertich totten jaer xvc lxi die wellicke rente voerscreven ick werdelick pacifielick ontfangen ende geboert hebbe.

Inden iersten aen Jenneke Bogars

ende nu Lenart Celis zone een mauver roggen

(betaald: 42 t/m 60)

f1v

Herman Dirxs op Boekel ende nu geldende is die weduwe Lyske Genen

(betaald: 41 t/m 60)

f2

Joest van Santvoert alias Jenniskens

(betaald: 41 t/m 60)

f2v

Die weduwe Ariaen vander Aa off die kynderen ende hem huyrlinge Noey die Volder vuyt den goede gelegen in die Hage beneven des heeren bemt in Gemert

(betaald: 41 t/m 60)

f3

Peter Dirck die Cremer daer nae Henrick zijn broeder vier vaet roggen

(betaald: 41 t/m 60)

f3v

Jan Loniszn daer nae zijn huysvrouw Styntien Lonis een malder roggen

(betaald: 41 t/m 61)

f4

Henrick Coenen alias Hillen vif vaet roggen

(betaald: 41 t/m 61)

f4v

Lambert Noeyen metten zijnen, nu Jan van Helmont twe vaten roggen

(betaald: 41 t/m 60)

f5

Jan Scut daer nae Grietien Scuts zijn dochter een malder

(betaald: 41 t/m 60)

f5v

Peter Cartens daer nae gecoft Art Mickarts twe vaten roggen

(betaald: 42 t/m 60)

f6

Paulus Thewens vuyt zijnen goet gelegen aen de heij by die hoeve te Wau

nu Wouter zijn zoene twe vaten rogge

(betaald: 41 t/m 60)

f6v

Ansom Goessens in die reijn een half vat rogs

(betaald: 41 t/m 60)

f7

Peter Ansems Verrennen alias Koennen een half vat rogs

(betaald: 41 t/m 60)

f7v

Ariaen Reynnen als nu zijn kynderen een mud roggen

(betaald: 41 t/m 60)

f8

Alsnoch een stuck lans gelegen aen die Tom

Noch een bemptyen gelegen in die Campen scitende op die die HoegeArlese bempt met meer anderen