Verzoek Jan Aldenhuysen voor de bouw van een woning in Handel

Archief kapel Handel, AKDOG inv nr 1472 en AG 54 inv nr 15
Transcriptie Jan Timmers

 Verzoek Jan Aldenhuysen voor de bouw van een woning in Handel (verzoek is niet gedateerd)

Hooghwaerde Genade,

Vertoont met het aldernederigste respect Joannes Aldenhuysen, inwoonder deser Heerlijckheit Gemert, hoe dat sekere heij velde gelegen ontrent ofte bij de capelle tot Handel sorterende aen de commanderije alhier, wel nootsaekelijk ende dienstigh soude wesen voor de commanderije ende tot meerder glorie van de alderheyligste maghet Maria, dat deselve heyde voor eene gedeelte mogte uijtgegeven worden om de selve plaetse met eenige huijsen te besetten mits jaerlijx daer uijt te gelden eene erffpacht ofte chijnse aen de coomanderije te verschulden ende alsoo maer seer weijnige huijsen op Handel staen, de pelgrims van verre ende ongelege plaetse comende om haere devotie te verrichten voor het miraculeus beeldt vande alderheyligste maghet Maria, rustende in de capelle tot Handel, diekwils genootsaekt sijn geweest bij gebreck van logeringe onder den blouwen hemel te hebben moeten vernachten, ende te meer ter wijle de capelle wat verre afgelegen is van de huijsen ende seer slecht van mueren, soo heeft sulx diekwils aen verschijde booswichten gelegenheijt gegeven om dese capelle te berooven van haere ornamenten gelijck sulx nogh cortelings geschiet is in het welke sij niet alleen de ornamenten met sigh genomen maer selfs niet hebben ontsien hunne goddeloose handen te slaen aen het heijligh der heijligen. Soo dat het den uijtersten noodt vereijscht om sulke abominabele ende schroomelijke schelm streken eenigsins te provenieren dat bij ofte ontrent de capelle enige huijsen behoorde ofte moeste geset worden. Derhalve soo keert den suppiant met alle ootmoedigheijt tot U Hooghwaerde genade demoedelijck versoekende om geallegeerde redenen dat U Hooghwaerde genade de goetheijdt geliefde te hebben om aen den suppliant te laten uijtgeven eenige heijde om deselve met woonstede te bebouwen mits jaerlijx daer uijt te gelden eene erfpacht oft chijnse als sijne Hoogwaerde genade sal goetvinden. Beveelt inmiddels den suppliant U Hooghwaerde genades persoon ende regeringe in de bescherminge van den Alderhoogsten en sal blijven ad halitum usque

Hooghwaerde genade

U Hooghwaerde Genade ootmoedigste en gehoorsaemste dienaar Johannes Aldenhuijsen

Op 2-8-1734 volgt de goedkeuring op dit verzoek, samen met een volgend verzoek. Zie AKDOG inv nr 1479 en AG 54 inv nr 22