Verzoek Jan Aldenhuysen voor een hof bij zijn huis in Handel

Archief kapel Handel, AKDOG inv nr 1479 en AG 54 inv nr 22
Transcriptie Jan Timmers

 Verzoek Jan Aldenhuysen voor een hof bij zijn huis in Handel,
als vervolg op zijn vorige verzoek (zie AKDOG inv nr 1472 en AG 54 inv nr 15)

Op de omslag:
Actum 2de august 1734
Decret verleent bij den heere Ballije administrator Tit Bar van Eltz ten faveur van Joannes Aldenhuijsen met last aen den drossart ende rentmeester tot Gemert omme aen den suppliant t’assignereren zoo veel commanderie grond onder Handel als hij tot een huijs ende hof zal noodigh hebben, mits obligatie daeraff eenen reddelijcken en gewoonen erfpacht jaerl te betaelen

Requeste voor Joannes Aldenhuijsen tot Handel, versoekende een plaetse voor eenen hoof bij sijn huijs te konnen aanleggen, ende dit in gevolge van een decret geobtineert den 2 aug 1734, hier gevoeght in originali.

Aen sijne Hooghwaerde Excellentie den Hoogh edele Hooghgebooren Heere Heere Wirich Leopold, baron van Steinen tot Scherffen en Kessenich, des hoogen Duijt Ordens Ridder ende landcommandeur der ballije Aldenbiessen en Nederlanden, commandeur tot maestricht, vrijheer van Gemert, St Petersvoeren en Gruijtrode, vrij banderheer tot Diepenbeeck, heer tot Ordingen, Bevers en Damrijs.

Geeft met ootmoedighste onderdanigheijt te kennen Joannes Aldenhuijsen inwoonder deser heerlijkheijt Gemert ter plaetse genaemt op Haendel, dat door sijn hooghw. genade  den heer administrator commandeur Elryt, den 2 aug 1734 aen den suppliant is vergunt soo veel grondt op Haendel voors als hij suppliant tot opbouwingh van een huijs, en tot eenen aengelegen hoff noodigh hadde, dat den grondt tot huijsplaetse aen hem suppliant wel is geassigneert waerop den suppliant sijn huijs dan oock gebouwt heeft; maer dat den noodigen grondt tot eenen aen te leggene hoff bij voors huijs aen hem niet is geassigneert, waeromme den suppliant sigh keert tot sijne hooghwaerde excellentie.

Seer ootmoedelik biddende dat sijne hooghwaerde excellenties genadighste bevel mag wesen, dat aen hem suppliant werde geassigneert, soo veel grondt als hij suppliant, tot eenen hoff bij sijn voors huijs op Haendel alhier hoognodig heeft

T welk doende etc

Joannes Aldenhuijsen