Nationaal Archief, Archief Raad van State, inv. nr. 595, folio 13 en 14, dd. 21 jan. 1627

Nationaal Archief, Archief Raad van State, inv. nr. 595, folio 13 en 14, dd. 21 jan. 1627

Transcriptie Ad Otten

Uitspraak van de Raad van Brabant op verzoek van de Raad van State over de onafhankelijke status van Gemert. De Raad van Brabant stelt de onafhankelijkheid van Gemert ten opzichte van Brabant vast, vooral op grond van een oorkonde gedateerd 25 maart 1270, waarin de hertog van Brabant erkent geen soevereiniteit en rechterlijke macht te hebben in Gemert, maar alleen het beschermheerschap (advocatie ofte protectie).

Advis aen heeren Raeden van State aengaende de vrijheerlijckheijt van Ghemert off dese onder Brabant resorteert dan nyet

Edele, Mogende, Wijse, seer voorsienige Heeren den Heeren Raeden van State der Vereenichde Nederlanden

Raedt van Brabant, 21 jan(ua)ry 1627

Edele Mogende Heeren

Wij hebben ontfangen Uwe Ed: Mog: missive, van date den achthienden deser, mette requeste van die van Ghemert ende bij gevoechde stucken, om daerop uwer Ed: Mog: te dienen van ons advis, naementlijck, off de supplianten mette opene brieven ende d’andere stucken, bij henlieden overgegeven, genoech ende volcomentlijcken bewijsen, dat heurlieder dorp absolutelijck ende t’eenemael vanden Brabantschen gront ende vande Souverainiteijt der hertoghen van Brabant vrij ende ontslagen is; welcken volgende, de voors(zegde) requeste ende gevoechde stucken bij ons oversien ende geexamineert sijnde, hebben bevonden dat de voors(zegde) heerlicheijt van Ghemert behoort vrij ende exempt te sijn van de Souverainiteijt van Brabant, naedemael uuijt de bijgevoechde stucken claerlijcken blijckt, ende voornementlijck uuijt de brieven vanden hertoge van Brabant, van date 1270 dat d’hoochgemelte hertoch alleen aen hem is behoudende de advocatie ofte protectie van de voors(zegde) heerlicheijt van Ghemert, waeronder de souverainiteijt geensints en is begrepen, te meer alsoo wij noeijt eenige provisie van justitie aende ingesetenen van die van Ghemert en hebben verleent, gelijck oick geene appellen ofte reformatien directelijck oft indirectelijck aen desen Raede van daer en sijn gedevolueert geweest; hiermede sullen wij Godt bidden,

Edele Mogende Heeren uwer Ed: Mog: te gespaeren in een lange ende voorspoedige regieringe, in sGravenhage desen 21en Januarij 16 hondert sevenentwintich,

Uwer Ed: Mog: dienstwillige, d’eerste ende andere Raeden van Brabant

ter ordonnantie van deselve

(handtekening onleesbaar) 1627