1595.KADOG849

1595.KADOG 849 dd. 17-3-1595

Kopie in KADOG 2 folio 6v, nr 10 en een onvolledige kopie op een los vel voorin KADOG 2

Transcriptie Jan Timmers

Eemke weduwe Arnt Henrick van Zomeren verkoopt aan Godart van Ahr, commandeur van Gemert, een beemd in de Nieuwenbeemt in Erp tussen de hoeve Ten Hove van jonker Henric van de Donk en de Erpse watermolen aan de andere kant, haar aangekomen na de dood van haar vader. Zij en haar nakomelingen kunnen de beemd lossen voor honderd gulden.

Wij Hanryck Jan Jacops, Dyerck Janssen van Caudenberg, Gerit Geritss van Grotel, Dictus Janssen, Goris Jacops Doelvoet, Peter Govarts ende Lambert Thonis van Dommelen, scepenen in Erp, doen kont eenen ygelijck dat voir ons comen is Eemken naegelaten weduwe Aert Hanrycen van Zomeren met heuren cueratueren ende momboeren van here daertoe gecoeren ende gestelt, naementlic Roeff Jannen Weltgens ende Mathijs Peters ende hebben inne handen gestelt den eerw, Ed. heere Godart van Aer Duijts ordens commandeur tot Gemert een stuck bempts gelegen in de parochie van Erp inde Moelenbempt, rijdende tegen sijns naestgelgen erffenisse ende gedeelten neffen erffenis met een sijde Joncker Hanryc vande Donce, nu der hoeffen op Hoeffen, de voorgen heeren commandeur toecomende, welke stuck bemdts de voorsz Eemke nae dode ende aflivygheijt van haren vader is aengekomen inne hairen weduwelijcken stoel ende alsoe haer eygen toecomende ende heeft alsoe erffelik opgedragen ende overgegeven met den ouden bryeffen daeraff hebbende wesende van dato den sessen dach decembris anno xvc ende twee ende tsestych ende ende heeft daerop helmelinghe vertegen tot behoeffs des voergen commandeurs ende geloyft weirscap op haer ende op alle haeren goedens present ende toecomende ende dese opdracht vast ende stevych te houden mitten conditien hyer inne gereserveert, dat de voergenoemde weduwe ende haere naecomelingen stuck bempts, altijt sullen moegen lossen ende quijten met een hondert carolus gulden, twyntych stuyver den gulden gerekent in geld ten tijden van lossyngen , altijt cours ende loop hebbende, besegelt met den gemijnen segel ons scependoms van Erp, gegeven int jaer ons heeren duijsent vijffhondert ende vijffentnegentich seventhien daegen in martio.

Daaraan nog toegevoegd in de kopie op folio 6 van inv nr 2:
Ende was met een vuijthangende segel in groenen wasch besegelt

Onvolledige kopie op los vel in inv nr 2 met nog een toevoeging:

Emken naergelaeten weduwe Arnt Henricx van Zomeren met haere curatoiren ende momboirs van heere daertoe gestelt namentelic Roofs Jan Weltgens ende Mathijs Peeters ende hebben in handen gestelt ende geredeer Jonker Godart van Aer Duijts Ordens Commandeur tot Ghemert een stuck beemts gelegen inde parochie van Erp inder Nieuwenbeemt rijdende tegen sijne naest gelegen erfve ende gedeelte des voorgenoemde beemts streckende met d’een sijde Jonker Hendricx vanden Donck nu de hoeve tot Hove ende voorts aent watermeulen tot Erp, ende de voorgenoemde weduwe aen haer nae doode van haeren vader in haeren weduwen stoel aengecomen ende soo haer eijgen toecomen ende stuck beemts voirscr ende erfen opgedragen ende overgegeven met den ouder brieven daer aff sijnde in dato den 6 dag 10bris 1552 daer aff mentioneren sijnde en bi in forma ende geloofs des voorsz heer commandeur dat de weduwe oft haer naecomelingen den voorsz beemt altijt sullen mogen lossen ende quijten met ene hondert gulden twijntig st den gulden gemeene gelts ten tijden vornd. Los altijt cours ende loop hebben behelten en vierendeelt jaers te voren te moeten opseggen op kersmis ende lichtmis de penningen tehieten ende alsdan sal de voorgenoemde commandeur de beemt ende vruchten van die gehouden sijn te verlaeten. Actum den xvii meert 1595 testis Henrick Janssen ende Dictus Jansen Segers in Erp.