1594.KADOG848

1594.KADOG 848, dd 14-4-1594

Transcriptie Jan Timmers

Inv nr 848 bevat vier stukken betreffende een erfruiling tussen Godart van Ahr, commandeur van Gemert, en Johan van Vlatten, ambtman van de stad Düren, waarbij de Duitse Orde de tiende van het goed De Heijtrak in Deurne afstaat in ruil voor het goed “Ten Hove” in Erp.

Het eerste stuk is van 14-4-1594; het tweede stuk is uit 26-5-1607 van Hendrik van Holtrop; daarna volgen twee stukken die handelen over betalingen. Van het eerste stuk is een transcriptie gemaakt.

Philips II, koning van Spanje, als hertog van Brabant, verleent toestemming aan de commandeur van Gemert om een ruiling aan te gaan met Johan van Vlatten. De jonker ontvangt de tienden van Heijtrak in Deurne en de commanderij krijgt het goed Ten Hove in Erp daarvoor in ruil.

Copia copiae extracta

Kennelijck sij eenen iegelijck dat alsoo sijne conincklijke majesteit van Hispanien hoogh lofflijcker memorie als hertoge van Brabant bij sijne majesteit openen brieven geconsenteert ende geaccordeert heeft gehadt des heeren commandeur van Gemert van Duijtschen Ordre bij permutatie te mogen behouden besitten ende gebruijcken voor een ende sijner succeseuren inde voorsz commanderie seeckere hoeve landts gelegen onder de parochie van Erp genoempt ’t goet te Hoff tegens eene thiende gelegen op des Heijtrack op de parochie van Doorne mits jaerlijcx betaelende ten proffijte van sijne majesteit ter causse van amortissement van desen eenen erffelycken chijns van twee ponds arth naer breder inhoudt der vrsz opene brieven daer van den inhout van woorde tot woorde hier naer is voegende.
tsHeren bij der gratie Godts coninck van Castilie, van Arragon, van Leon, van beijden Sicilien van hiernasalen, van Portugal, van Navarra, van Grenada, van Toleten, van Valencia, van Galicia, van Cordoba, van Corsica, van Mercia, van Jaen, van Alagarven, van Algezira, van Gibraltar, van d’dijlands, van Savaria, van Indien, soe orientade, als occidentael van dijlanden en vaste landen der zee oceanen dersthertoge van Oisterrijck, hertoge van Bourgondie, van Lotrijck, van Brabant, van Limburgh, van Luxenburgh van Goere, van Milane, grave van Habsburgh, van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoinge, van Tirol, paltsgrave en van Henegouwe, van Holland, van Zeelant, van Namen ende van Zutphen, prince van Tuave, marckgrave van des H Rijcx van Rome, heere van Vrieslant, van Salina, Mechelen, van stadt steden ende landen van Utrecht Overijssel ende Groeningen ende derninateur in Asie ende Affrica,
doen te weten dat wij hebben ontfangen de oitmoedige suplicatie van onsen veel geminden des commendeurs van Gemert vande Duijtschen Ordre inhoudende hoe dat in dier qualiteit hem is competerende seeckere thiende geldgens op des Heijtrack onder de parochie van Doorne daer aff de remonstrant soo geviechele nieten van profiteren ofte genieten die volle proffijten die daer aff souden behooren te comen belet door veele ende verscheijden occurentien ende alsoo jonker jannes van Vlatten amptman tot Dueren is toebehoorende sekere hoeve lants gelegen onder de parochie van Erp genoempt ’t goet te Hooff hadden sij onderlinge geweest is communicatie van permutatie ende mangelinge van voorsz parcelen inder voegen dat de remonstrant aenden vrsz jonker Joannes van Vlatten soude transporteren de vrsz thiende ende inde plaetse van die geerft worden inde vrsz hoeve ende proffijte van vrsz commanderie daer aff sij sijn overcomen behoudens dat de remonstrant sal toegeven sekere sijne eijgene patrimonele goederen gelegen inden lande van Gulick op welcke mangelingen heeft de remonstrant het advijs consent ende aggredatie van heer Hendrick van Ruisscenbergh provinciael ofte lantcommandeur van Biessen toe Maestricht, tot wiens advoij ende des advoij alsulcke alienatien sijn sjaers die deselne voorde vrsz commanderie is gode vindende van authoriserende ende hoe wel in effect dese permutatie inde ende importeert eenige verminderinge ofte vermeerderingen van goederen de vrsz commanderije ende alsoo noch voor alienatie noch voor acquest ende is te houden succederen d’een partije in plaetse van de andere soo heeft nochtans de remonstrant ons gebeden dat wij tot meerder seeckerheijt van beijde de parthijen hu(…) souden hier op verleenen onse opene brieve van octroij ende consent ende behoorlijke forme daermede soo verre het vrsz alienerie van thiende als het acquireren van hoeve bij ons worden geapprobeert ende geauthoriseert, Waerom soo ist ende lagerschout gegeven in onde stadt van Bruessele des 14 april int jaer onses heeren 1594 op de plijck stont gesch bij coninck onderschr Wijtvliet onderstont dat dit bovenstaende extract accord .. een van registers des leenhoffs van tholl vander stadt ende meyerije van ’s Hertogenbosch voor soo veel den extracte aengaet attestere ick ondergescr greffier der selver camere toirconden ende verch. onderst
Schuijl