AG 54-5

AG 54 inv nr 5; AKDOG archief van Handel, inv nr 1462, 3-6-1472

Akte waarbij Augustijn van Antwerpen, rector van de kapel van O.L. Vrouw in Handel, voor schepenen van Gemert de schout van Gemert verzoekt diverse getuigen te laten verklaren, dat Peter Hermanszoon in zijn testament aan voornoemde kapel heeft vermaakt een erfcijns van 4 vaten rogge per jaar, gevestigd op een huis in de Pandelaar in Gemert.

Transcriptie Jan Timmers

Wy Peter Goessens soen, Dirck Wautgerssoen, Jan Jan Voederartssoen, Jan Jan Quedenssoen, Jan van Steyn, Joest die Smet ende Goessen Goessen Wolffs soen scepenen in Ghemert tuygen in desen openen brijeve dat voir ons comen ende gestaen onsser …. een geheyten Her Augustijn van Antwerpen waert geboeten …. des Duytschen Ordens ende recktoers der capellen onsser liever vrouwen van Handel binnen der heerlichheyt van Ghemert gelegen, binnen den vijrscaere tot Ghemert ende heefft beghert aen den schouthet dat men hem een hunne verhoeren woude off dat hij den heren den scepenen maenden hy over vonnisse wat hij hem van rechtswegen sculdich weer te doen die scouthet maenes den scepenen dies vonnisse, die scepenen eijsden voir recht aen hunne, die onsse heer her Augustijn begert dat men hem die verhoeren sal die een voir die ander nae alsoe als recht is alsoe verre alst …met aen sijn erffve en gheet, doen begert hr Augustijn voirscr aenden scouthet dat hij voors dede staen Peter van Merssel, Jan Peter Hermans soen die men heyt Jong Joest ende Art Peter Hermanssoen ende eydese binnen die vijrscaere, ende doen sij ghe eyt waeren, dat gedroech hem her Augustijn aen die ghene die daer ghe eyt waeren off hen yet kenlick weer dat wilner Peter Hermanssoen beset heefft ende ghemaeckt in sijnen lesten testament onsser liever vrouwen ter Handel erffelike ende jairlickke te gheven ende te betalen alle jair vijer vaeten erffs rogge der maten van Ghemert altoes te betalen op onsser liever vrouwen lichtmysse dach te betalen van ende uut allen sijnen goeden die hij hadde binnen der heerlicheyt van Ghemert daer tuychden die voirscr getuygen dats hen dat aller alsoe kenlijcke is, gelyc aen hen ged..gen syn ende voirscr … ende alsde veel meer, dat hebben die voirscr Jan Peter Hermans soen ende Aert Peter Hermans soen getuycht dat Jan, Art ende Herman Peter Hermanssoen wilner ende Peter Queens? soen als man ende momber sijnen wijffen Aleyten die een wittighe dochter was wilner Peter Hermans soen voirscr hen erffelicken goeden gescheyden ende gedeylt hebben dat Art Peter Hermans soens soen voirscr gelden soude twe vaeten rogge vanden voirsz vijer vaten erffs roggen ende Peter Queens? soen voirscr twe vaten erff rogge vanden voirscr vijer vaten erffs roggen van ende uut die huysing ende erffenisse daer aen gelegen aldair in die Pantelair neven erffenisse met beyden syden wilner Willems van Merssel ende oeck metten enen eynde metten anderen eynde op des heren straet welke huys ende erffenisse dair aen gelegen Art Peter Hermans soens soen voirscr vercoefft heefft wilner Peter Queens soen in scepen bryeven van Ghemert …. Dat Art voirscr behouden heefft drye vaeten erffs roggen te hulpen syne twe vaeten erffs roggen onsser liever vrouwen tot Handel gelyc van … van welken getuygenisse ende voirwarden van sal hr Augustijn voirscr enen scepen brijeve begert heefft als ….. voirscr, sonder argelyst segelt mytten segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert in jair ons heren dusent …. hondert twe ende tseventich drye dage  in junio.