AG 54 inv nr 3

Archief Gemert toegang 54 inv nr 3; 10-9-1459
Transcriptie Jan Timmers

AG 54 maakte voorheen onderdeel uit van het Archief van de Kommanderij van de Duitse Orde Gemert (AKDOG) in het BHIC, aanvankelijk onder nummer VIII.2.d.3 en later onder nummer 1460.

Landcommandeur Mathijs van der Straten geeft te kennen dat Gerard Meeus van Sulre, pastoor van de parochiekerk van Gemert, afstand daarvan doet en dat Jacob Mersman van Os de parochie overneemt. Gerard Meeus van Sulre krijgt de kapel van Handel met alle toebehoren in beheer.

Feitelijk betreft de oorkonde de stichting van een zelfstandig rectoraat van de kapel van Handel. Oude schenkingsoorkonden aan de kapel zijn als bijlage bij de oorkonde gevoegd. Het betreft oorkonden van 1-10-1404 (2 stuks), 4-1-1433, 8-5-1435, 12-5-1439, 21-5-1439, 15-6-1439, 11-9-1442. Transcripties van al deze oorkonden zijn afzonderlijk opgenomen.
In oorkonden van 3-2-1368 en 19-10-1450 zijn ook schenkingen aan de kapel van Handel gedaan en deze oorkonden zouden ook aan deze oorkonde toegevoegd moeten zijn.

Wir Mathijs vander Straten lantcommendur der Balien vanden Biessen Duytsch Ordens doen kunt allen luden ind bekennen derhalve wie tanderen tijden den eirsamen geestlichen broder Gerardt Meeus van Sulre onss ordens versien ind gegeven hebben gehadt die prochiekirke van Ghemert die hij eynen tijt als pastoir geregiert heeft die welke hij ons uyt sunderlingen effectien ind reeden hem dartoe beruerende mit sijnen gueden willen onss weder overgegeven heeft ind in onsen handen geresigneert, die wir vort also vanstont here Jacob Mersmans van Os onsses ordens gegeven hebben ind hem dairmede versien; ind want dan onder die voirsz prochie van Ghemert eyne capelle gelegen is, geheiten Handel, dat geyne beneficium en is en hebben wir den voirsz broder Gerardt om gunsten wille die wir tot hem dragen ind om der rede wille voirsz die voirgescr capelle van Handel gegeven ind verleent ind vort beveelen te regieren mit allen renten pachten cynsen accidentien ind allen anderen toevallen der voirsz capelle toebehoerende ind des sij van alds heeft gehadt, nyet daevan uytgescheiden ind des men noch tot huyden desen dage sculdich is der capellen dat te hebben ind inne te bueren dese gracie ind verleninge gheven wir clarlois den voirsz broder Gerardt op dat hij die gewonlike missen doin ind halde ind die capelle voirsz van allen noitorsticheit halde ind verwaer als dat dartoe behoirlken is; Willen dat dest voirsz onsse gracie ind verleninge gehalden werde sonder indracht nu off namails aen argelist dis torconde hebben wir onsen segel ain desen onsen brieff doin hangen; gegeven int jair ons heren dusent vierhondert negenendevijftich thiene dage in september.