KADOG 840, regest 115, dd 3-7-1400

KADOG 840, regest 115, dd 3-7-1400 (des saterdaechs na de Octaven sent Jans Baptisten)

Transcriptie Jan Timmers

Schepenen van ‘s-Hertogenbosch oorkonden, dat ten overstaan van hen Jan die Haest, Gerijt van Kaet, Henric Glorienzoon de Welt en anderen hebben verklaard, dat de Kuezelbeemt met toebehoren eertijds heer Willem van den Bosch toebehoorde en daarvoor aan Geerling van den Bosch en er toen geen dijk in de Nouwenbeemt lag en dat op de plaats waar nu de dijk ligt voorheen de schepen passeerden.

Wij Jacop Loze, Jacop Tijt, Ghijsbrecht vanden Doirn ende Jan Wolphart scepenen in tsHertogenbosch doin cont allen luden dat voir ons comen sin Jan die Haest, Geryt van Kaet ende Henric Glorien soen die Welt bij maningen ons scoutheten in der stat vanden Bosch eendrechtichlic getuget hebben op heren eeden dairtoe van hen gedaen die handen geleecht op den heyligen dat die Kuezelbeemt met sijnre toebehoirten heren Willems vanden Bosch was dat si nye en gesagen dat dair ye dijc geleget was met recht dan sij nu hebben willen leggen die ghene dien die moelen toebehoeren ende dat den beemt den Nouwenbeemt genoemt, dat die van gemeynten uyt genomen wart ende dat dair nye dijc op en gelach bij heren Willems tiden vanden Bosch noch dair na, mer die die moelen nu toebehoeren sijn comen en willen nu enen dijc daer leggen dat water mede te scutten totter moelen, dair sij noch hoir voirvoirder nye recht toe en gecregen. Item tugen Peter van Loe ende Arnt van Cueryngen dat die Kuezelbeemt behoerde tot heren Geerlec vanden Bosch ende daerna tot heren Willem vanden Bosch, ende dat dair nye gesien en wairt dat daer een dijc geleget wairt dair hi nu geleget is, mer dat die pedelscepe opwairt ydel plagen te daen dair die dijc nu gelegen is, ende dat dair die wyel ende op die gemeynt dair die dijc leget nye dijc en gelach daer water mede gekeert was ende dat opten beemt voirscreven op doir den wyel oft op die gemeynt ter heyden toe nye dijc en sagen geliggen dair die dijc nu leecht, mer dat sij die scepe ydel opwaert hebben sien gaen daer die dijc nu leget. In welker dinge getuygenis wij Jacop Loze, Jacop Tijt, Ghijsbrecht vanden Doirn ende Jan Wolphart scepenen voirgenoemt onse zegelen aen desen brief gehangen hebben int jaer ons heren dusent vierhondert des saterdaechs na der octave Sent Jans Baptisten.