GH- 2018 04 De Heemkundekring Revolutie 15 april 1977 moet zijn 26 april 1977

Martien van den Boom

Het lentenummer 2016 van Gemerts Heem is geheel gewijd aan het 75-jarig bestaan van Heemkundekring De Kommanderij Gemert. Voorzitter Peter van den elsen geeft in zijn voorwoord aan, dat doorgewinterde leden van de heemkundekring veel kwaliteiten hebben, maar ook tekortkomingen. een van de tekortkomingen, die Peter noemt is, dat ze heel moeilijk iets weggooien. Zo een is ondergetekende zelf ook. Dat merk je als je een verhuizing meemaakt en inmiddels is Peter wat dat betreft ook een ervaringsdeskundige. In mijn eigen archief kwam ik de uitnodiging tegen voor de algemene ledenvergadering van de heemkundekring in 1977 en dat is de aanleiding voor dit kapittelstokje. In het eerder genoemde extra dikke nummer van Gemerts Heem wordt de ontstaansgeschiedenis en de verdere 75 jaren in diverse periodes behandeld en voorzien van interessante persoonlijke interviews van (oud-) bestuursleden. Natuurlijk zijn data in geschiedenisboeken belangrijk. Zo kennen we de oprichtingsdatum woensdag 28 April 1941 en de heroprichtingsdatum woensdag 24 oktober 1956.

Na de Franse revolutie in 1789, de Gemertse Weversrevolutie in 1849, kennen we in Gemert ook een Heemkundekring revolutie. een aantal (vooral ) jongere leden wilden een geheel andere aanpak van het heemkundewerk. De jongere leden wilden dat naast het bestuur er ook werkgroepen zouden komen op het gebied van stamboomonderzoek, geschiedenis en dialect. Daarnaast eisten ze dat de kring statuten en een huishoudelijk reglement zouden krijgen. met jeugdige voortvarendheid hadden ze zelf al werkgroepen opgericht die in een overkoepelende werkgroep samen vergaderden.

De contacten tussen enkele bestuursleden en deze ‘vernieuwers’ verliepen steeds stroever. Of zoals de secretaris het in zijn jaarverslag over 1976 in zijn openingszin verwoordde: “Het jaar 1976 is voor onze heemkundekring niet zonder schokken voorbij gegaan”. Omdat Ad Otten zich kandidaat had gesteld voor het bestuur, besloot het bestuur in 1976 geen algemene jaarvergadering te houden en dat kon ze, want er waren immers geen statuten. In de tweede helft van 1976 werden helemaal geen heemkundeactiviteiten meer georganiseerd; zelfs geen bestuursvergaderingen! tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie van 1977 nam oud-bestuurslid pater m.H.J. Pennings het initiatief om de draad weer op te pakken, “want de heemkunde moet wel doorgaan”. een algemene ledenvergadering was nodig om de zaak vlot te trekken.

In de winter van 1977 waren vier bestuursvergaderingen nodig om die ene algemene ledenvergadering voor te bereiden. De uitnodiging aan alle leden met volledige agenda (en als hoofdschotel de bestuursverkiezing) heeft als datum: 15 april 1977. Dat zal de reden zijn dat op blz. 24 van GH 2016/1 staat dat deze jaarvergadering is gehouden op 15 april 1977. Dit is niet juist. De bewuste vergadering in de bovenzaal van Hotel de Kroon was op dinsdag 26 april 1977. met veel tumult vond de revolutie plaats: het zevenkoppige bestuur trad in zijn geheel af. twee oud-bestuursleden en vijf nieuwe bestuursleden werden gekozen. De vernieuwing kon beginnen… (zie ook bijgaand artikel van J.N. van Breukelen in het Gemerts Nieuwsblad.)

In de bijlage van GH 2016/1 is een compleet overzicht van alle bestuursleden opgenomen. met begin- en einddatum van elk bestuurslidmaatschap. maar liefst 16 keer staat er dus: 15-apr-77. In werkelijkheid moet het dus 26 april 1977 zijn.

GH-2018-04-De-Heemkundekring-Revolutie-15-april-1977-moet-zijn-26-april-1977.pdf