logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

1458 DOZA 3805

1458 DOZA nr. 3805, dd 4 januari 1458
Transcriptie Jan Timmers

De kinderen van wijlen Claes Peters (te weten Peter, Gijb, Liesbeth x Henrick Goossens en Katelijn x Jelis Heynen van Vynckel) verkopen een erfmud rogge aan Peter zoon van wijlen Peter Claes. De erfpacht had Claes Peters van Willem en Peter zonen van Peter Claes. Peter Claes had het van Art Ywaens van Veghel, die het weer had van Henrick Jan Everarts van Espdonk.

Wy Everart van Handel, Lambrecht Y(...oorkonde beschadigd...) Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Dirck Arts soen, Jan Voederarts ende Henrijck Wolff, scepenen in Ghe(...oorkonde beschadigd ...)uygen in desen openen brijeve dat voir ons sijn komen Peter en Gijbe wittege soen wilner Claes Peters soen van den irsten bedde, Henrijc Goessens soen wittege man ende momber sijns wijffs Lijsbetten Jelis soen wilner Heynen van Vijnkel wittege man en momber sijns wijffs Katelinen wittege dochteren wilner des selver Claes Peters voirscr ende hebben gesamenderhant erffelyck vercoeft, opgedragen ende overgegeven Peteren wittege soen wilner Peter Claes soen een erffmudde rogge der maten van Ghemert jairlix ende erffelicx pachs altoes te gelden ende te betalen op onsser liever vrouwendach puryficatio alsmen kerssen boert metten scepenen brijeve dairt Claes Peters wilneer voirscr mede vercregen heefft tegen Willemen en Peteren soen wilner Peter Claes soen voirscr ende die selve voert vercregen hebben tegen Arden naturlic soen wilner Ywaens van Vechel ende meden scepenen bryeve dairt Art voirscr mede vercregen heeft tegen Henrijck Jan Everarts soen waren van Espdonck gelijc alle die scepenen bryeven vanden voirscr erffmudden roggen volkomelycke begrijpen ende inhauwen. Voert soe hebben die vercoeperen voirscr op dit voirscr erffmudden roggen ende op alle scepenbrijven dair aff mencie makende helmelinge vertegen tot behoeff des coepers voirscr gelovende die vercoeperen voirscr den voirscr coeper dat opdragen, dat overgeven ende dat vercopen voirscr ewelyck vast ende stedich te houden sunder enych wederseggen ende alle voirkommer van hennen twegen inden voirscr erffmudde rogge wesende alremael den coeper voirscr aff sullen doen sunder argelyst. Besegelt mytter segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijrhondert soven ende vijftich vijer dage in januari

1457 DOZA 3798

1457 DOZA nr. 3798, dd 20 september 1457
Transcriptie Jan Timmers

Ansem zoon wijlen Jan Tax heeft verkocht aan Jannis zoon van wijlen meester Willem Weers alias de Koc een erfmander rog uit huis en hof in de Vondervoort met een zijde Jan Voederarts, ander zijde de kinderen Jan de Moller, een eind op de heren laar, ander eind op de heren straat.

Wy Everart van Handel, Lambrecht Ymbrijchssoen, Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Henrijck Wolff, Roeloff Gheryts soen ende Maes Jan Maes soens soen, scepenen in Ghemert tuygen in dese openen brijeve dat voir ons is komen Anssum soen wilneer Jan Tax ende heeft erffelicke vercoeft, opgedragen ende overgegeven Jannissen soen wilneer mester Willem Weers anders geheyten die Koc een erffmander roggen der maten van Ghemert erffelicken te gelden ende jairlicke te betalen altoes op onssen liever vrouwendach purificatio alsmen kerssen boert van en de uut een huys, hoff ende erffenisse gelegen binnen der heerlicheyt van Ghemert aldair in die Vondervoert neven erffenisse Jan Voederarts metter eenre syden metter anderen sijden neven erffenisse wilneer Jan die Moller ende sijnre kinderen dat een eynd opter heren lair dat ander eynd opter heren straet eest als sy seden. Gelyc Jannis voirscr vanden voirscr erffmander roggen ener scepenbrijff van Ghemert heeff dair meer onderpanden in begrepen staen met Jannis voirscr noch syn vinder ende ....ren en sullen niet meer heffen noch voeren noch oeck manen dan in desen voirscr onderpanden dit voirscr erffmander roggen. Voirt soe heefft Anssum voirscr geloeft Jannissen voirscr dijt voirscr erfmander te weren alsmen erffrogge sculdich is te weren sunder argelyst. Gesegelt mytten segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert. Int jair ons heren duysent vijrhondert soeven ende vijfftich twyntich dage in septembert

1447 DOZA 3568

1447 DOZA oorkonde nr 3568 dd 27-5-1447
Transcriptie Jan Timmers

Hendrik Jans zoon van der Santvoort heeft verkocht aan Dirk Gheverts zoon van Strijbosch een erfpacht van een mander rogge uit huis en hof aan Boekent. Hendrik had het uit de erfenis van wijlen zijn vader Jan.

Wij Dirck die Smyt, Henrijck Arts soen, Henrick vander Hostat, Jan vanden , Henrick Jan Voederarts, Willem van Ovenken ende Dirck Poirtmans scepenen in Gehmert tuygen in desen openen bryeve dat voir ons is comen Henrijck vander Santvoert wittych soen Jans vander Santfoert wilner ende heeft erffelike verkoeft, opgedragen ende overgegeven Dircken wittych soen Ghevert van Strijbosch een erffmander roggen der maeten van Ghemert erffelijc te gelden ende jairlijx te betalen altoes op onsser liever sueter vrouwen dach puryficacijo als men kerssen boert, van ende uut sijn gedeeelt in alle alsulken huys hoeff ende erfenisse gelegen binnen der heerlyckheyt van Ghemert ende als die voirsz Henrijck aenbestorven is van sijnen vader voirsz ende noch aenbesterven mach van sijne moeder, welke huys hoff ende erfenisse gelegen is aen Bokout neven erfenisse Jacop Gheverts kinder erff wilner metter eenre syden, metter andere sijden neven erffenisse Willem Fyen soens dat een eynd op een ghemeyn waterlaet dat ander eynd op des heren straet. Voert soe heeft die vercoeper voirsz geloeft den coeper voirscr desen voeirscr erff rog te weren als men erf rog sculdijch is te weren gelovende die voirscr vercoeper den coeper voirscr die onderpant altoes goet genoech ende wael dogende te maken sunder argelijst. Bezegelt mytten segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijrhondert soeven ende vijrtych xxvii dagen in mey.

1452 DOZA 3682

1452 DOZA oorkonde nr 3682, dd 23 januari 1452
Transcriptie Jan Timmers

Arnt natuurlijke zoon van wijlen Goyart van Gemert, alias Van der Vondervoort heeft verkocht aan Michiel Jacop Michiels een stuk land op de Veereyck in Gemert naast het erf van Arnt Vriend van Beek, op de hoek van de weg naast de Veereyck.

Wy Henrijck vander Hostat, Jan Voederarts, Lambrecht Ymbrychs soen, Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Gerijt Claes soen ende Theus Quedens soen scepenen in Ghemert tuygen in desen openen brijeve datvoir ons comen is Arnt naturlic soen Goyarts van Ghemert wilner die men heyt vander Vondervoert in synen helen bedde ende heeft erffelike vercoeft, opgedragen ende overgegeven Mychijlen Jacop Mychijls soens soen wilner een stuck lants gelegen aen die Veereyck binnen der heerlicheyt van Ghemert neven erffenisse Art Vrind van Beke metter eenre sijden, metter andere syden beneven enen gemeynen wech, dat een eynd op die Veereyck, dat ander eynd op enen gemeyne weech, eest als sy seden. Voert soe heefft die vercoeper voirscr vertegen op dit voirscr stuck lants tot behoeff des coepers voirscr ende die vercoeper voirscr heefft geloeft den coeper voirscr dyt voirscr stuck erffs te weren als men erff sculdich is te weren gelovende die vercoeper voirscr dat opdragen dat overgeven ende dat vertijen voirscr ewelicke vast ende stedich te houden sunder enich wederseggen ende alle voircommer in den voirscr stuck lants wesende altemael den coeper aff sal doen sunder argelist. Besegelt mytten segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijrhondert ende twee ende vijftich drye ende twyntich dage in januarien.

1435 DOZA 3352

1435 DOZA nr 3352, dd. 10-5-1435
Transcriptie Jan Timmers

Jan Peter Batenzoon heeft opgedragen aan Arnt die Becker, zoon van Godert Andries, een erfpacht van 10 vat rogge uit een huis tegenover de Kieboom, deels afkomstig van Melis Melis vander Hostat en deels van Willem Willems de Volre, onder nadere voorwaarden waarbij ook goederen op Esdonk een rol spelen.

Wij Ansem Goesens soen, Dirc die Smyt, Willem Wijnrics soen, Gerit Roelofs soen, Henric vander Hostat, Henric Arnts zoen ende Jan Maes soen scepenen in Gemert tugen in desen openen briev dat voir ons comen is Jan Peter Baten soens soen ende heeft opgedragen ende overgegeven Arnt den Becker wittige zoen wilner Goedert Andries een mander erfrogs myt alden scepenen bryeven dair aff gewach doende welc erf mander rogs voirsz die voirsz Jan Peters zoen gecregen heeft tegen Melys Melys soen van der Hostat wilner ende Melys voirsz dat geldende had tot enen huys hoff ende erfenys toebehoerende Thomaes Luytgarden soen ende is gelegen tegen den Kieboem over dat Goesen Knoden erff was mitter eenre siden neven Lysbetten erff van Hoerre was ende voirt neven Jan Maes soens kynder erff alsoe voirt neven erfenys geheiten dat Goerswynckel tot des heren straet toe alsoe voirt neven die straet weder totten voirsz erff dat toe behoerende was Lysbetten van Hoerre. Item noch vier vaet erfrogs mytten scepenen brieff dair aff gewach doende welc vier vaet erfrogs voirsz die voirsz Jan Peters zoen gecregen heeft tegen Willem Willem des Volres soen wilner ende Willem die geldende had inden voirgenoemden huys hoff ende erfenys voirsz soe heeft Jan Peters soen voirsz op dese voirsz tyen vaet erfrogs op die scepen brieve dair aff ende op alle recht hem dair in toebehoerende vertegen tot behoeff Arnts voirsz gelovende voirt dat opdragen dat overgeven ende dat vertien vast ende stedich te halden sonder enych wederseggen ende alle voircommer van sijnre wegen dair in wesende af te doen ende het sijn voirweerden want Arnt die Becker voirsz in erfwisselinge tegen Jan voirsz gecregen heeft voir alsulken erff als hem van Yden sijns wijfs wegen van Mechtelden van Espdonck ende van Jutten van Espdonck hoeren moeyen toecomen is ende Arnt dese voirsz tyen vaet erfrogs myt enygen recht ontweerd woirdt off dat dit voirsz onderpant sonder laet bleef liggen voirden pacht soe sal Arnt die Becker voirsz Jan Peter zoen voirsz alle sijn brieff dair aff weder geven ende sal dair alle voircommer van sijnre wegen af doen ende dan sal Jan Peters soen voirsz Arnt voirsz dese voirsz tien vaet erfrogs jairlix ende erfelics geldende sijn op onser heren sueter vrouwen dach purificatio uut enen huys hoff ende uut enen stuc lants heit die Donck ende uut enen beemt heit dat Ryet welc huys hoff lant ende beemt gelegen is op Espdonck ende Jan Peters voirsz dat gecregen heeft tegen Heynen ende Katerynen Jans kynderen van Espdonck wilner ende tegen Arnt den Becker voirsz als momber Yden sijns wijfs voir dese voirsz tyen vaet erfrogs sonder argelyst bezegelt mitten zegel ons gemeyns scependoms van Gemert in jair ons heren dusent vierhondert vijfendedertich op ons liefs heren goets opvaert dach.

Subcategorieën

Het Keske en min urste blauw oog

As ik 't Keske ziej stôn mi die skôn bilde der in denk ik aaltijd trug

an diejen bewusten dag begin jorre 60.

Toen was onze Willy min awtse bruur ovver diejen skônne skoine

gemetselde raand an 't loope op 't keske al vaasthawend an 't

middenstuk .

Ik woar toen zônne snotaop van 'n jaor of zeuveen kon 't aigelek nie

oitstôn dé ik dé nie kos en begon toe mar wa te kliere.

Ik zi dur kumt de pliesie án en trok um an z'n korte

bokspeepkes,blijkbaar din ik dé un bietje te hard want onze Willy

dreigde van dé réndje te skeuve en eraf te valle.

As innigste hawvaast zag ie de Heilige Maria, as ik die vaastvat

daacht ie blief ik wel stôn. Mar die ston er toen nog gewoon los in en

boog zich veurovver.

Án de kant riejp ie nog en sprong aachterovver van 't keske af gevolgd

dur de Heilige Maagd.Ik woar toen nog nie zo snel as náw en ston wa

verskote umhog te blieke

en jao ik wier goewd gestraft vur min gekwal want dieje gipse kop van

't bild kwam récht op mun oog terécht en bezurgde min m'n urste blauw

oog.

Ik kan me herinnere dé Jan van Gimmert 't bild netjes hi gerestereerd

en er hil gaow 'n smeedijzere hékske vur kwam te stôn.

En hier géld ôk 't spraekwoord wie 'n keul graoft vur 'n aander vélt

er zélluf in !

Doriet Janssen Munsters Gemert

Lid worden?

Kalender: evenementen

April 2017
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sponsors

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.